מדיניות פרטיות

.

הודעה בדבר פרטיות באתר אינטרנט
תודה על ביקורכם באתר. אנא קראו הודעת פרטיות זו לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא”ל וכדומה) לבן & ג’ריס באמצעות האתר.
באתר זה משמעותם של המונחים “אנו”, “שלנו”, “ו – “בן & ג’ריס” תהא מוצרי איכות אמריקאיים בע”מ וכל תאגיד קשור לה, כפי שיתבקש מההקשר.
בהודעה זו מפורטים כמה מהתהליכים המיושמים באיסוף מידע מהאתר ובקשר עמו ובשימושים הנעשים במידע זה.
בקשות או שאלות בעניין המידע אודותיכם (כפי שנתקבל אצל בן & ג’ריס – ככל שנתקבל – במסגרת גלישתכם באתר) יש להפנות לבן & ג’ריס באמצעות השלמת ושליחת הפרטים הנדרשים בעמוד “צרו קשר” שבאתר או באמצעות פניה למוקד שירות הצרכנים של בן & ג’ריס (בטלפון 08-943-7474 שלוחה 0) בשעות פעילותו.

איסוף מידע ושימושים אפשריים
אנו אוספים שני סוגי מידע אודות גולשי האתר: (א) מידע אקטיבי (כגון: שם, כתובת דוא”ל, מספרי טלפון וכו’) אותו מוסר הגולש באתר לצרכים שונים, לרבות לשם פניה למוקד שירות הצרכנים של בן & ג’ריס, פניה למחלקת כח האדם של בן & ג’ריס וכיוצ”ב; וכן (ב) מידע פאסיבי (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש ועוד).
פרטים אישיים שימסרו על ידכם אקטיבית מהלך הגלישה באתר ישמשו רק למטרות המצוינות במפורש במיקום הספציפי שבו יינתנו. דעו, כי אין מוטלת עליכם חובה למסור לנו אקטיבית מידע אודותיכם.
אנו לא נשתמש בפרטים אודות הגולשים באתר לצרכי משלוח דברי פרסומת או דיוור ישיר אלא אם נתקבלה אצלנו הסכמתם המפורשת לכך. השימוש בפרטי הגולשים יעשה רק לצרכים עסקיים אצל בן & ג’ריס, לרבות (כמובן) תאגידים קשורים וחברות בנות או אחיות ו/או שותפים עסקיים שלהן ו/או נותני שירותים המסייעים בידן. בהקשר זה יוער גם כי (א) ייתכן שהמידע שייאסף אודות הגולשים יועבר אל מחוץ לישראל, בהתאם ובכפוף להוראות הדין (לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, והתקנות שהותקנו מכוחו); (ב) אנו עשויים להידרש להעביר מידע שייאסף אודות גולשי האתר (כולו או חלקו) לרשויות המדינה או לצדדי ג’ מכוח הוראות הדין; (ג) ייתכן שהמידע שייאסף אודות הגולשים ישמש את בן & ג’ריס במסגרת הליכים משפטיים כאלה ואחרים, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין; (ד) אם בן & ג’ריס תירכש (במלואה או בחלקה) או תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג’ כלשהו, אין זה מן הנמנע שהמידע אודות גולשי האתר יועבר גם לרשותו.

שרת
יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

מחיקה, תיקון ועיון בנתונים
שינוי או מחיקת פרטים שנמסרו אקטיבית בידי הגולשים באתר, וכן עיון (בהתאם להוראות הדין) במידע אודות גולש באתר המצוי אצל בן & ג’ריס, יכול שיעשה במגוון דרכים, לרבות באמצעות השלמת ושליחת הפרטים הנדרשים בעמוד “צור קשר” שבאתר, באמצעות פניה למוקד שירות הצרכנים של בן 7 ג’ריס (בטלפון 08-943-7474) בשעות פעילותו או באמצעות משלוח הודעה בכתב למוצרי איכות אמריקאיים בע”מ (רחוב קציר א.ת. באר טוביה, ת.ד. 1325, קרית מלאכי, מיקוד 8311301).

אבטחת נתונים
המידע שייאסף אודות גולשי האתר ישמר בהתאם, בין היתר, להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. מובהר, כי המידע שייאסף יכול שיוצג ו/או יועבר לתאגידים נוספים של מוצרי איכות אמריקאיים בע”מ או לנותני שירותים המסייעים בידם.

אתרי צד שלישי
האתר מכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ואינם מכוסים על ידי הודעת פרטיות זו. במידה ותבחרו לגלוש לאתרים אחרים דרך הקישורים באתר זה, אנא זכרו כי מפעילי האתרים האחרים אינם מחויבים להוראות הודעה זו.

דוא”ל זבל (“Spam”)
איננו שולחים “ספאם”. משלוח דברי פרסומת לגולשי האתר לא יעשה אלא בהתאם להוראות הדין (לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושירודים) התשמ”ב-1982).

ילדים
הגנת הפרטיות של ילדכם במרשתת חשובה לנו מאוד. על כן, אנו מציעים להורים או לאפוטרופוסים לבלות עם הילדים בזמן השימוש במרשתת ולהשתתף ולנווט את פעולותיהם ברשת.

הערה מיוחדת לילדים מתחת לגיל 18
אם הינך מתחת לגיל 18, עליך (א) ליידע אותנו בדבר; וכן (ב) להציג בפנינו אישור של הוריך או אפוטרופסיך טרם מסירת פרטים אודותיך. אם דבר מה בסעיף זה או בתקנון כולו אינו ברור לך דיו, אנא בקש את עזרתם של הוריך או של אפוטרופסיך.

עדכון הודעת פרטיות
אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות ולתקן הודעת פרטיות זו מעת לעת. על המבקרים באתר לעיין בהודעה זו טרם כל גלישה לאתר ולבדוק את השינויים שהוכנסו בה (ככל שהוכנסו בה) מני מועד ביקורם האחרון בו.

הסכמה
על ידי דפדוף באתר, כמו גם על ידי מסירת פרטים אקטיבית אודותיכם בגדרי האתר, הנכם מקבלים על עצמכם את תנאיה של הודעת פרטיות זו.

הדין החל
על הודעת פרטיות זו יחול הדין הישראלי והיא תפורש לפיו. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס למחלוקות שתתגלענה בקשר עם הודעה זו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים היושבים בעיר תל אביב יפו.