תקנון האתר

א. כללי

1. אתר האינטרנט www.benjerry.co.il (להלן: “האתר”) פועל להעניק חוויה ומידע בכל הקשור למותג הגלידות בן & ג’ריס. האתר משמש גם כחנות מקוונת למכירת מזכרות וגלידת בן & ג’ריס. האתר בבעלות מוצרי איכות אמריקאים בע”מ הרשומה כחברה פרטית (להלן: “החברה”). החברה היא חברה פרטית בבעלות ישראלית מלאה, ואינה נשלטת או קשורה לחברת יוניליבר PLC או לאחת מהחברות בבעלותה כולל בן & ג’ריס הומייד בע״מ.

2. צפייה, גלישה או רכישה באתר מהווה אישור מוסכם מצד המשתמש באתר כי קרא והבין את כל התנאים בתקנון זה וכי קיבל אותם במלואם וללא סייג, וכן כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או למכור את התכנים שבאתר לרבות התמונות, מאגרי הנתונים, העיצובים, הטקסטים וסימני המסחר שבאתר, בלא לקבל את אישור החברה מראש ובכתב.

4. התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס לנשים וגברים כאחד.

ב. המחירים באתר

המחיר התקף ביחס להזמנה שתבוצע באתר החברה, הינו המחיר שהיה רשום באתר החברה במועד השלמת ההזמנה.
המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ כדין, אלא אם כן צוין אחרת. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או את הסדרי התשלום המפורסמים באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
החברה עושה כל שביכולתה לבדוק ולוודא את נכונות המחירים המצוינים באתר ובפרסומים שונים של החברה. יחד עם זאת, אין ביכולתה של החברה להתחייב ו/או לערוב לכך שלעולם לא יפורסמו מחירים שגויים באתר החברה ו/או בפרסומים שונים של החברה באמצעי הפרסום העומדים לרשותה.
היה ובמועד השלמת ההזמנה יתברר כי המחיר שפורסם באתר הינו שגוי, תודיע החברה על כך ללקוח ותעדכן אותו במחיר הנכון. לאחר קבלת אישור הלקוח בכתב למחיר הנכון, תבוצע ההזמנה בשנית, על פי המחיר הנכון. היה ולא יתקבל אישור מהלקוח בכתב למחיר הנכון בתוך 3 ימי עסקים, תהא החברה רשאית שלא לספק את המוצר שהוזמן, במחיר השגוי וללקוח לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה בקשר לאי הספקת המוצר כאמור.
הטבות בלעדיות שניתנות ללקוחות הן ללא כפל מבצעים

ג. כללי שימוש באתר

הלקוח הינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות או לחלופין – קיבל אישור של האפטורופוס החוקי שלו לביצוע פעולות אלה ולשימוש באתר על פי תנאי התקנון.
ברשות הלקוח כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף.
ברשות הלקוח תא דואר אלקטרוני תקין.
הלקוח מילא נאמנה את הפרטים הדרושים מילוי.
הרכישה מתבצעת על ידי הלקוח לצרכי שימוש אישי ולא למכירה לגורם אחר.
אמצעי התשלום הינו כרטיס אשראי תקף המצוי בבעלות הלקוח והניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות כדין בישראל, למעט דיינרס קלאב ובמקרים מסוימים אף אמריקן אקספרס לא יתקבל. כחלק ממילוי טופס ההזמנה יתבקש הלקוח להזין את מספר כרטיס האשראי שלו ואת תאריך פקיעת תוקפו. הלקוח מתבקש למלא את הפרטים החייבים במילוי על גבי טופס ההזמנה באופן מלא ומדויק.

ד. הגבלת אחריות

1. התמונות המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד. ייתכנו הבדלי צבעים ושינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

2. חברה לא תהיה אחראית לטעויות קולמוס במפרטים והפרטים הטכניים של כל מוצר ומוצר ומוסכם כי הלקוח או צד שלישי מוותר בזאת על טענה ואו תביעה בגין טעות קולמוס כאמור.

3. האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא “as is” בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של החברה. הלקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין איכות השימוש באתר, ו/או בגין קלקולים ו/או תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים, בשרתים ובמערכות התקשורת של החברה אשר נגרמו בקשר עם שימוש באתר. החברה תיראה כמי שמילאה את חובותיה כלפי הלקוח עם ביצוע ההזמנה כמפורט בטופס ההזמנה, והיא לא תישא בכל אחריות כלפיו במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.
החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפיה בשל איחורים בהספקת המוצרים שהוזמנו או כתוצאה מפגם שנגרם למוצר, לאחר צאתו מידי החברה, אלא אם כן ייקבע בפסק דין חלוט, כי הנזק למוצר נגרם בשל רשלנות חמורה מצד החברה. מובהר, כי במקרה כזה יוגבל סכום האחריות של החברה, לסכום השווה למחיר שנקבע בטופס ההזמנה ביחס למוצר הפגום.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח נשמרים במחשבי החברה באופן מוצפן ומאובטח, על פי הסטנדרטים המקובלים בשוק לעניין זה. ואולם, אין ביכולתה של החברה להבטיח לחלוטין כי מחשביה הינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או פריצה של גורמים עוינים ו/או מפני וירוסים או מזיקים אחרים. בקיום מקרים כאמור ו/או מקרים הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
החברה אינה ולא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.

ה. תנאים נוספים

1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה.

2. כל מידע ו/או תוכן ואו תמונות המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של האתר או החברה.

ו. אחריות משתמש

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או ניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לחברה ו/או לכל אדם אחר.
משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את החברה ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ,או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה.
החברה רשאית להפסיק את השימוש באתר בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור את המשתמש מאחריות כאמור לעיל ולהווה איסור ו/או הסכמה לפעולה כאמור.

ז. סימני מסחר

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים לכל החומר באתר האינטרנט או בעלת זכות חוקית מצד שלישי להשתמש בחומר באתר האינטרנט. החברה היא גם בעלים או יש לה זכות חוקית להשתמש בכל הסימנים המסחריים, סימני שירות, והשמות מסחריים המשמשים באתר זה. לא ניתן להעתיק חלק מאתר האינטרנט, לשכפל, לפרסם מחדש, לטעון מחדש, לפרסם, להעביר, או להפיץ בכל דרך, חוץ מהורדה חד פעמית של עותק אחד לחומרים בכל מחשב בודד לשימושך האישי, לא מסחרי לשימוש ביתי, ובלבד שתשמור בשלמות את כל זכויות היוצרים, סימני מסחר ושאר הודעות קנייניות בחומרים. כל שינוי בחומרים או השימוש בחומרים לכל מטרה אחרת מהווה הפרה של זכויות היוצרים של החברה וזכויות קניין אחרים. השימוש בכל חומר כזה בכל רשת אתר אינטרנט או במחשב אחר ללא ההסכמה בכתב של החברה אסור בהחלט. השימוש בסימני המסחר, סימני שירות ושמות מסחריים באתר זה בכל דרך אחרת מאשר כפי שמתירים תנאים והתניות אלה, או כפי שאושר בכתב על ידי החברה, אסור בהחלט.

ח. מדיניות ביטולים, החלפות והחזרות

1. כל רכישה שבוצעה באתר, יכול מבצע הפעולה לבטלה עד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר, בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי. לביטול רכישה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם החברה או במייל ייעודי שמפורסם באתר . לאחר בירור פניית מבצע הפעולה לביטול הזמנתו, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר למחסני החברה. החזרת המוצר לחברה תתבצע על חשבונו של מבצע הפעולה. לאחר החזרת המוצר יזוכה מבצע הפעולה במחיר ששילם עבור המוצר, בהתאם לאמור בסעיף ח.3 להלן.

2. למבצע הפעולה ישנה אפשרות להחליף את המוצר שרכש באתר במוצר אחר המוצג באתר. בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי. להחלפת מוצר כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם החברה. לאחר בירור פניית מבצע הפעולה להחלפת המוצר, על מבצע הפעולה להחזיר את המוצר למחסני החברה. החזרתו לחברה ו/או לספק על חשבונו של מבצע הפעולה. לאחר ביצוע החלפת המוצר יזוכה ו/או יחויב מבצע הפעולה בהפרש שבין המחיר ששילם עבור המוצר הראשון לבין המחיר של המוצר השני (החלופי), בהתאם לאמור בסעיף ח.3 להלן.

3. במקרה של ביטול רכישה ו/או החלפת המוצר כאמור, אם כבר סופק המוצר למבצע הפעולה, על מבצע הפעולה חלה חובת החזרת המוצר למחסני החברה או חובת מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסני החברה. גם במידה והמוצר נשלח למבצע הפעולה אך טרם הגיע אליו, יחויב מבצע הפעולה בדמי משלוח לפי הכתוב בסעיף 14(ה) בחוק הגנת הצרכן: לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שלטענת העוסק הוצאו על-ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה או בשל ביטולה. זיכוי כרטיס האשראי יהיה בקיזוז 5% מסכום הרכישה או 100 ₪ הזול מביניהם ובקיזוז דמי המשלוח במידה והיו.

4. במידה והמוצרים שנשלחו למבצע הפעולה הינם פגומים בעת קבלתם, על מבצע הפעולה להודיע על כך לחברה במייל מיד לאחר שנודע לו על הפגם במוצר. מבצע הפעולה ישלח את המוצר על חשבונו. היה ומוצר הינו פגום, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע למבצע הפעולה להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם מבצע הפעולה יקבל הצעה כאמור, ישלח אל מבצע הפעולה המוצר החדש על חשבון החברה, לאחר החזרת המוצר הפגום והוא יזוכה בגין מחיר המשלוח לחברה. אם סרב מבצע הפעולה להצעה כאמור יבוטל החיוב של כרטיס האשראי של מבצע הפעולה בגין המוצר, כולל כל תשלום עבור דמי משלוח, אריזה ודמי החזרה. מבלי לגרוע מהאמור, הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהחברה קבעה כי המוצר פגום.

5. בכל מקרה לא ניתן להחזיר או להחליף גלידות או מוצרים קפואים או מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום מבצע הפעולה רשאי לשלוח לחברה את המוצר ולצרף את חשבונית המס שקיבל ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שתתקבל פניית מבצע הפעולה, תפעל החברה כאמור בסעיף 13.3 לעיל, ומבצע הפעולה יוכל לקבל את המוצר בשנית ובלבד שהוא נמצא במלאי החברה ו/או הספק, או לחילופין יוכל לבטל את הזמנתו. הזכות להחזיר ו/או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.
על-פי סעיף 14(ד)(4) לחוק הגנת הצרכן לקוח לא רשאי לבטל עסקה שבה בוצעו שדרוגים במיוחד בשביל הלקוח, להלן ציטוט הסעיף: “טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה”.

6. מבלי לגרוע באמור בתקנון זה, בין אם התקבל המוצר אצל מבצע הפעולה ובין אם לא, ביטול הזמנה ייעשה במייל או בטלפון למוקד השירות של החברה. עם זאת, זיכוי הלקוח יתבצע אך ורק לאחר קבלת המוצר, וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

ט. אופן אספקה

ההזמנה תסופק באמצעות דואר ישראל או חברת שליחויות שתיבחר על ידי החברה, לכתובת שתימסר על ידי הלקוח בעת מילוי טופס ההזמנה, הכתובת תהיה בישראל בלבד.
ההזמנה תסופק ללקוח במסגרת מועדי האספקה המפורטים באתר. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד השלמת ההזמנה וייערך על פי ימי עסקים הנהוגים בישראל. זמן המשלוח הוא עד 14 ימי עסקים מתאריך ההזמנה.
החברה אינה אחראית על עיכובים הנובעים משירות דואר ישראל או חברת השליחויות.
במקרה שהמוצרים המצוינים בהזמנה לא יימסרו ללקוח ו/או יוחזרו לחברה בשל אי דיוק בפרטים ובכתובת שנרשמו בטופס ההזמנה, יחויב הלקוח בכל תשלום בו תיאלץ החברה לשאת בגין טיפול נוסף בהזמנה.

י. הפסקת או הקפאת הפעילות באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה, לפני או לאחר מועד השלמתה.
בכל מקרה בו ביטלה החברה הזמנה שבגינה הלקוח חויב בתשלום כלשהו, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו.
היה והחברה תבטל את פעילות האתר ו/או את ההזמנה כאמור לעיל, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.

יא. פטור מאחריות

פטור מאחריות של החברה, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג’. פטור מאחריות כלפי החברה יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

יב. פרטי החברה

חברת מוצרי איכות אמריקאים בע”מ ח.פ 512250705. משרדי החברה ממוקמים באזור תעשייה באר טוביה. הכתובת למשלוח דואר: מוצרי איכות אמריקאים בע”מ ת.ד 1325 קרית מלאכי 8311301. שירות הלקוחות עובד בימים א-ה בשעות 09:00-16:00.

בטלפון 08-9437474 שלוחה 0.

בנוסף, ניתן לכתוב מכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה שכתובתה: office@benjerry.co.il.

באם אינכם מקבלים את תקנון זה ו/או את אחד או כמה מהסעיפים שבו ו/או בכל עניין הקשור לתקנון זה, ניתן ליצור קשר עם החברה כדי לנסות להגיע לעמק השווה.