תקנון האתר

א. כללי

1. אתר האינטרנט www.benjerry.co.il (להלן- האתר) פועל להעניק חוויה ומידע בכל הקשור למותג הגלידות בן & ג’ריס. האתר בבעלות מוצרי איכות אמריקאים בע”מ הרשומה כחברה פרטית (להלן החברה).

2. צפייה וגלישה באתר מהווה אישור מוסכם מצד המשתמש באתר כי קרא והבין את כל התנאים בתקנון זה וכי קיבל אותם במלואם וללא סייג, וכן כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או למכור את התכנים שבאתר לרבות התמונות, מאגרי הנתונים, העיצובים, הטקסטים וסימני המסחר שבאתר, בלא לקבל את אישור החברה מראש ובכתב.

4. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

ב. הגבלת אחריות

1. התמונות המופיעות באתר הינן לשם המחשה בלבד. ייתכנו הבדלי צבעים ושינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

2. החברה לא תהיה אחראית לטעויות קולמוס במפרטים והפרטים הטכניים של כל מוצר ומוצר ומוסכם כי הלקוח או צד שלישי מוותר בזאת על טענה ואו תביעה בגין טעות קולמוס כאמור.

ג. תנאים נוספים

1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה.

2. כל מידע ו/או תוכן ואו תמונות המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של האתר או החברה.

ד. סימני מסחר
החברה הינה בעלת זכויות היוצרים לכל החומר באתר האינטרנט או בעלת זכות חוקית מצד שלישי להשתמש בחומר באתר האינטרנט. החברה היא גם בעלים או יש לה זכות חוקית להשתמש בכל הסימנים המסחריים, סימני שירות, והשמות מסחריים המשמשים באתר זה. לא ניתן להעתיק חלק מאתר האינטרנט, לשכפל, לפרסם מחדש, לטעון מחדש, לפרסם, להעביר, או להפיץ בכל דרך, חוץ מהורדה חד פעמית של עותק אחד לחומרים בכל מחשב בודד לשימושך האישי, לא מסחרי לשימוש ביתי, ובלבד שתשמור בשלמות את כל זכויות היוצרים, סימני מסחר ושאר הודעות קנייניות בחומרים. כל שינוי בחומרים או השימוש בחומרים לכל מטרה אחרת מהווה הפרה של זכויות היוצרים של החברה וזכויות קניין אחרים. השימוש בכל חומר כזה בכל רשת אתר אינטרנט או במחשב אחר ללא ההסכמה בכתב של החברה אסור בהחלט. השימוש בסימני המסחר, סימני שירות ושמות מסחריים באתר זה בכל דרך אחרת מאשר כפי שמתירים תנאים והתניות אלה, או כפי שאושר בכתב על ידי החברה בן & ג’ריס, אסור בהחלט.

ה. אחריות משתמש

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או ניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לחברה ו/או לכל אדם אחר.

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את החברה ולשפות אותה ו/או את עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ,או מי מטעם אלו על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט הכל אם דרישה ראשונה ועל פיה.

החברה רשאית להפסיק את השימוש באתר בכל מקרה של פעולה בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין ואולם אין באי הפסקת שימוש, כדי לפטור את המשתמש מאחריות כאמור לעיל ולהווה איסור ו/או הסכמה לפעולה כאמור.

ו. פטור מאחריות

פטור מאחריות של החברה, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל צד ג’. פטור מאחריות כלפי החברה יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם אלו ו/או בשמם הכל בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

ז. פרטי החברה
חברת מוצרי איכות אמריקאים בע”מ ח.פ 512250705. משרדי החברה ממוקמים באזור תעשייה באר טוביה. הכתובת למשלוח דואר: מוצרי איכות אמריקאים בע”מ ת.ד 1325 קרית מלאכי 8311301. שירות הלקוחות עובד בימים א-ה בשעות 09:00-16:00.

בטלפון 08-9437474 שלוחה 0.

בנוסף, ניתן לכתוב מכתב באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה שכתובתה: office@benjerry.co.il

באם אינכם מקבלים את תקנון זה ו/או את אחד או כמה מהסעיפים שבו ו/או בכל עניין הקשור לתקנון זה, ניתן ליצור קשר עם החברה כדי לנסות להגיע לעמק השווה.